Utazási költségtérítés (egészségügyi ellátás igénybevétele esetén)

Az utazási költségtérítéshez használatos nyomtatványok felhasználásának módja
 
Utazási utalvány - Utazási költségtérítés személygépkocsival utazás esetén
Utazási költségtérítésre az a beteg is jogosult, aki – a beutalásra jogosult orvos döntése alapján – betegsége, egészségi állapota miatt tömegközlekedési eszközön nem tud utazni, ezért gépkocsival megy az egészségügyi intézménybe. Gépkocsival utazás esetén e költségtérítés címén a célállomásra az adott viszonylatban a legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát alapul véve, km-enként 21 Ft jár. Az utazási utalványon az orvosnak fel kell tüntetni, hogy a beteg az egészségi állapota miatt nem tud tömegközlekedési eszközön utazni, és azt indoklással kell ellátni. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a beteg egészségi állapota miatt kísérő szükséges az utazáshoz, a közös utazásukra a kilométerenkénti 21 Ft a betegnek és a kísérőnek együttesen jár. Utazási költségtérítés nem tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén legfeljebb egy kísérőnek jár.
 
Ha a kísért beteg egészségi állapota, illetve elhúzódó kezelése miatt a beteg rövid időn belül nem tud a lakóhelyére visszamenni, a kísérő részére – a beteg nélküli utazása esetén – ugyanazon napra legfeljebb két út (1 oda-1 vissza) számolható el, a kísérő hazautazása, illetve a betegért való visszautazása során km-enként 18 Ft-tal. Ebben az esetben a kísérőnek az általa kísért beteg ellátásának igénybevételére vonatkozó, rendelkezésére álló dokumentummal igazolnia kell az utazás szükségességének indokát. Ilyen igazolás hiányában a kísérőnek nyilatkozatot kell tennie a többszöri utazás szükségességének indokáról. Igazolás vagy nyilatkozat nélkül, valamint valótlan tények közlése esetén utazási költségtérítés nem állapítható meg. Nem jár a kísérő részére ugyanazon napra vonatkozóan két (1 oda- 1 vissza) útra költségtérítés, ha az egészségügyi szolgáltató és a beteg lakóhelye egymástól való távolsága a 100 kilométert meghaladja.
 
Az „Utazási Utalvány”-t a lakóhely szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztár részére kell megküldeni vagy személyesen beadni, ahol a kérelem elbírálását követően, a megállapított jogosultság esetén utólag folyósítják a költségtérítést. Részletesen lásd lent, a költségtérítés kifizetése utazási utalvány használata esetén címnél, azzal, hogy ebben az esetben természetesen a menetjegyet nem kell csatolni.
 
Tömegközlekedési eszközzel utazás esetén - menetjeggyel elszámolt utazási utalvány
Amennyiben a beteg nem jogosult az utazási költségtérítési utalvány használatára, a beutaló orvos 4 megjelenés igazolására alkalmas, „utazási utalványt” állít ki, a beutalással egyidejűleg.
 
A beutalásra jogosult orvos által kiállított „utazási utalvány” nyomtatvány hátoldalán négy „ellenőrző szelvény” rész található, amelyen az egészségügyi intézményben megjelenést (megjelenéseket) igazoltatni kell a kezelést végzővel. A megjelenés igazolása nélkül nincs lehetőség a költségtérítés kifizetésére.
A felhasznált „Utazási Utalvány”-t a menetjeggyel együtt a lakóhely szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztár részére kell megküldeni vagy személyesen beadni, ahol a kérelmet elbírálják és jogosultság esetén utólag kiutalják a költségtérítést, az adott távon menetrend szerint közlekedő közforgalmú közlekedési eszköz legolcsóbb díjtételű menetjegyének árát, csökkentve azt az esetleges menetjegy utazási kedvezménnyel.
 
Utazási költségtérítést visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet kérni, a menetjegy és az Utazási Utalvány igazolásával, azzal, hogy az igénybejelentés napja a kérelem REP-en vagy a REP kirendeltségen átadásának, illetve – ha a kérelmet postán küldték, akkor – a kérelem postára adásának igazolt napja. Ha nyomtatvány több utazás igazolását tartalmazza, akkor az igényérvényesítésre nyitva álló 6 hónapos időtartam az e nyomtatványon igazolt valamennyi utazás tekintetében az utolsó igazolt utazás időpontjától számított hat hónap.
 
A megállapított, de fel nem vett költségtérítést az esedékességétől számított egy éven belül lehet felvenni.
Utazási utalvány utazási kedvezményre jogosult fogyatékos gyermek és kísérője részére
Az utazási kedvezményre jogosult beteg gyermek számára az Egészségbiztosítási Alapból a kedvezményt meghaladó utazási költség része téríthető meg utazási költség címén.
 
A fogyatékos gyermekek ellátását biztosító gyógypedagógiai intézmények, a korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmények igénybe vétele során felmerülő utazási költségek elszámolása a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított „Utazási utalvány (utazási kedvezményre jogosult beteg gyermek és kísérője részére)” elnevezésű nyomtatvány és az „Adatlap” alapján történik.
 
A Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál megjelenés a háziorvos beutalása alapján történik. A bizottsághoz utazáshoz szükséges utazási utalványt a háziorvos állítja ki a gyermek és kísérője részére.
 
A vizsgálati eredmények alapján a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezetője kiállítja az „Utazási utalvány (utazási kedvezményre jogosult beteg gyermek és kísérője részére)” elnevezésű nyomtatványt, amelyen feltünteti annak az intézménynek a megnevezését, ahová a gyermeket beutalta. A nyomtatvány eredeti példányát a beutalt gyermek szüleinek (gondviselőjének) adja át.
 
A nyomtatványt az utazási költségtérítés első kérelmezésével egyidejűleg a lakóhely szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárnál be kell mutatni.
 
Az utalványt abban az intézményben is be kell mutatni, ahová a gyermeket beutalták. Az intézmény ezen igazolás alapján fogja kiállítani a továbbiakban az utazási költségtérítéshez szükséges „Betétlap”-okat. A ”Betétlap” 6 szelvényt tartalmaz, amely egy oda- és egy visszautazás igazolására szolgál. A „betétlap” szelvényrészeinek kitöltésére az intézmény vezetője jogosult.
 
Amennyiben a fogyatékos gyermek betegsége miatt csak gépkocsival tud utazni és ezt a tényt a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság az „Utazási utalványon” igazolja, utazási költségtérítésként ebben az esetben az érintett útvonalon a legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát alapul véve, km-enként 21 Ft jár.
 
Utazási költségtérítési utalvány- tömegközleködési eszközökön díjfizetés nélküli utazáshoz
Utazási költségtérítési utalvány igénybevételével a beteg és kísérője az egészségbiztosítóval szerződést kötött tömegközlekedési társaságok vonalain díjfizetés nélkül utazhat. Az utazási költségtérítési utalvány az OEP által rendszeresített olyan szigorú számadású nyomtatvány, amely két pénztári szelvényből és egy ellenőrző szelvényből áll. A két pénztári szelvény ellenében lehet a tömegközlekedési eszközön díjmentesen utazni. Az utazási költségtérítési utalvánnyal történő utazás lehetőségéről és az igénybevétel feltételeiről a beteget a háziorvosa (házi gyermekorvos) tájékoztatja.
A utazási költségtérítési utalvány igénybevételére az a biztosított (és annak kísérője) jogosult, aki
• közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy
• krónikus betegsége, vagy állandósult egészségi állapota miatt legalább havi egy alkalommal kezelésre jár, illetve kúraszerű ellátást vesz igénybe, vagy
• szakorvosi vélemény alapján, a beteg egészségi állapota miatt olyan egészségügyi szolgáltatóhoz kell utaznia, amely a beteg lakóhelye (tartózkodási helye) szerint a beteg területi ellátására kötelezett egészségügyi szolgáltatónál nagyobb távolságra található.
 
Az utazási költségtérítési utalvány kiállítására kizárólag a háziorvos és házi gyermekorvos jogosult.
 
Az utazási költségtérítési utalványon az utazás célja szerinti egészségügyi szolgáltató leigazolja a beteg megjelenését.
 
A leigazoltatott pénztári és ellenőrző szelvényt a következő háziorvosi orvos-beteg találkozó alkalmával le kell adni a háziorvosnak. Amennyiben a beteg nem adja le a háziorvosnak a leigazoltatott utazási költségtérítési utalványt, 6 hónapon belül nem kaphat újabb utazási költségtérítési utalványt.

Bővebb információért kattints ide!
2011. január